Slik er en skjøtselsplan

Når det er bestemt hvilke mål som skal nås og hvor tiltak bør gjennomføres, er en skjøtselsplan nødvendig. En skjøtselsplan er en kortfattet beskrivelse av arealets historikk, fysiske forhold, eksisterende vegetasjon, dyreliv,  praktiske tiltak som ønskes gjennomført og både ettårig og flerårig fremdriftsplan. Mange av punktene justeres underveis.
En gjennomgang av behovet for redskap, deponering, bemanning og økonomi for prosjektet er også nødvendig for en god start og effektiv fremdrift.
Husk hele tiden de tre begrunnelsene for å ta vare på natur (innledningen). Ved beskrivelse av mål er det viktig å være tydelig på hvordan arealet skal brukes i fremtiden. Dette har betydning for om området skal restaureres tilbake til en tidligere tilstand gjennom omfattende inngrep (f.eks. restaurering av en innsjø), eller om det skal fremstå på en ny eller forbedret måte ved hjelp av mer moderat skjøtsel (f.eks. en slåtteeng eller en park).
I tilfeller der skjøtselsplanen berører områder som allerede er vernet, må planen godkjennes av myndighetene, som oftest kommunen, statsforvalteren eller Miljødirektoratet, avhengig av områdets regulerings- eller vernestatus.
Det er viktig å etablere gode rutiner for journalføring og rapportering allerede i utgangspunktet, slik at tiltakene blir lettere å arbeide med underveis og kompleksiteten ikke blir hemmende. Gjør journalføring og rapportering tilgjengelig for alle involverte i prosjektet, gjerne med muligheter for meningsutveksling.
Husk informasjonsflyten mellom de som planlegger og de som utfører. Det har liten hensikt å planlegge for nye rutiner når det gjelder steder og tidspunkter for plenklipp og slått, hvis de som sitter på maskinene ikke får beskjed. Lag rutiner som sikrer at informasjonen kommer frem.
Lag også gjerne en oversikt over nøkkelpersoner med kontaktopplysninger og stikkord om kompetanse, slik at alle raskt kan få svar på spørsmål som dukker opp.
Neste.