Rekordår for Humlebuzz

Skolebarna jubler når Humlebuzzen svinger inn i skolegården. Elevene står i kø for å hjelpe til når de hemmelighetsfulle kassene med levende humler skal bæres inn i klasserommet. Det er en sann fryd å være «humlepedagog» og naturfaglærer når man blir møtt med slik lærelyst og entusiasme. Det er også en glede å motta tilbakemeldingene fra skolene når besøket er over. … Selvsagt blir denne oppsummeringen en drøy dose sjølskryt, men vi får håpe det er innafor etter en lang sommer med knallhardt arbeid. Rektorer, lærere og elever er i hvert fall ganske enstemmige i evalueringen: Humlebuzz er blitt en suksess og de vil ha mer.

Av Tor Bollingmo (tekst og bilder). Publisert 30.01.2019.

Fakta om pollinering til rundt 10 000 personer

2018 ble det travleste året for Humlebuzz-prosjektet til nå. I løpet av prosjektets tredje år ble det gjennomført heldags undervisning i rundt 60 skoleklasser ved 30 skoler (i alt 945 elever samt 119 lærere og assistenter). I tillegg er det brukt 23 dager på arrangementer og kurs. Humlebuzz har gitt kursing, opplæring og introduksjon i pollineringsbiologi til 4339 eller omlag 4500 personer i 2018.

I løpet av de tre sesongene 2016 – 2018 har Humlebuzz gjennomført hele 75 skolebesøk og gitt heldags naturfagundervisning i mer enn 150 store og små skoleklasser med totalt 2739 skolebarn (samt 254 lærere og assistenter).

I tillegg er det gjennomført 36 dager med kurs og arrangementer for minst 5075 deltakere og besøkende. Totalt har Humlebuzz gitt undervisning og presentasjoner om pollineringsbiologi, insekter og pollinatorenes viktighet til minst 8068, trolig mer enn 10 000 personer. Noen av arrangementene er vanskelige å måle.

En hel skoledag med pollinering og humler

En skoledag med Humlebuzz består av tre deler og fyller hele timeplanen denne dagen. Føste time går til fortellinger og diskusjoner om pollinering og pollineringens lange historie. Andre time går til de etter hvert så berømte nærstudiene av levende humlebol inne i klasserommet og i tredje time arbeider alle ute med fangst og studier av insekter i skolens nærnatur. Humlebuzz har medbrakt utstyr både til fangst og studier, og elevene blir instruert til å være forsiktige med dyrene slik at de kan slippes uskadd tilbake i naturen når studiene er over.

Humlebuzz på besøk på Nessa skole på Fannrem, Orkda, den 15. mai 2018.

Dagen avsluttes alltid med samlet fotografering av alle som har deltatt. Prosjektet har hatt god mediedekning og fått formidlet innhold om pollinering og insektenes situasjon både gjennom riksdekkende media (NRK og TV2) og regionalt (aviser og radio).

Treårig utvikling til landsdekkende prosjekt

Humlebuzz-prosjektet er opprinnelig et initiativ som eies av NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim ved direktør Reidar Andersen (som opprinnelig hadde idéen), men som allerede det første året var et felles løft mellom Miljødirektoratet, Artsdatabanken, Forskningsrådet, NTNU, NIBIO og Senter for økologisk og evolusjonær syntese ved Universitetet i Oslo, med bidragsytere både fra Humleskolen og de frivillige entusiastene i La humla suse. Fra 2018 har prosjektet tatt fatt på en treårig utvikling som skal gjøre arbeidet mer permanent landsdekkende.  I løpet av sesongen ble det arrangert et nasjonalt Humlebuzz-kurs i Trondheim med deltakelse fra universitetsmuseene i Tromsø, Bergen, Stavanger og Oslo.

I etterkant av dette kurset er det etablert et pedagogisk faglig nettverk ved museene som skal arbeide videre med planene for et større formidlingsprosjekt om pollinering, skjøtsel av pollinatorers leveområder og naturhistorisk formidling om pollinering til allmennheten.

Dette arbeidet vil bli fulgt opp våren og sommeren 2019 når Humlebuzz gjennomfører nye kurs for hvert av museene.

Dette bildet er helt sentralt i fortellingen om hvordan blomster og bier kommuniserer med hverandre. Arbeider av honningbie Apis mellifera på blomstrende fjellflokk i Ringve botaniske hage,14. juni 2014. Det oransjerøde pollenet på bia stammer trolig fra lupin.

I tråd med pollinatorstrategien

De neste tre årene vil arbeidet med Humlebuzz bli innrettet i tråd med målsettingene i Den nasjonale pollinatorstrategien, som Regjeringen presenterte sommeren 2018. Der er Humlebuzz nevnt som et av flere konkrete prosjekter som tilfredsstiller målsettingene om formidling.

Mer presist presenterte Regjeringen ved hele syv departementer den 29. juni 2018 en «Nasjonal pollinatorstrategi. Ein strategi for levedyktige bestandar av villbier og andre pollinerande insekt». Et overordnet formål med strategien er å etablere felles mål og innsatsområder for en koordinert nasjonal innsats, slo både klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen og landbruks- og matminister Jon Georg Dale fast da strategien ble presentert for media.

Hovedmålet og innsatsområdene i strategien er tredelt: «Sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerande insekter for å opprettholde pollinering i matproduksjon og naturlege økosystemer, gjennom»:

  1. Øke kunnskapen. Øke kunnskapen om utviklingen innen pollinerende arter og leveområder over tid, hva som kjennetegner gode leveområder og om trusler og effektive tiltak.
  1. Sikre gode leveområder. Unngå tap og øke omfanget av sammenhengende, gode leveområder for pollinatorer gjennom hele livssyklusen.
  1. Formidling. Gjøre oppdatert kunnskap om pollinatorer og pollinatorvennlige tiltak tilgjengelig for alle målgrupper.

For Humlebuzz-prosjektet innebærer dette i praksis at innsatsen blir styrket, og at undervisning og kursing i større grad vil bli rettet mot grunneiere, landbruket, foreninger og lag både på bygda og i byene, og andre aktører med ansvar for arealbruk og skjøtsel. I tillegg vil arbeidet i forhold til skolen bli utviklet videre. Etter tre år har prosjektet erfaring som hjelper oss å betjene skolene mer effektivt og med større faglig treffsikkerhet.

To uker i Namsskogan Familiepark

Et av de interessante eksperimentene som ble gjennomført sommeren 2018 var et lengre, sammenhengende opphold med formidling om pollinering og fremvisning av levende humlebol i Namsskogan Familiepark, som ligger helt nord i Trøndelag nær grensa mot Nordland fylke. Besøket ble gjennomført i tidsrommet 16. – 30. juli, som var den desidert varmeste tiden i løpet av denne rekordvarme sommeren. I tillegg var det fellesferie for folk flest.

Enkelte dager kunne det være kø av barnefamilier som ville inn for å se på humlene i Humlebuzz. Denne dagen hadde det akkurat passert et tordenvær.

Etter et par dagers eksperimentering fant vi frem til den beste plasseringen av utstillingen, der alle som passerte inn i parken også måtte passere tett forbi Humlebuzzens plakater og humlebol. Antall besøkende kunne variere fra i underkant av 1000 til drøyt 1500 personer pr. dag. Enkelte dager var de kø foran buzzen for å komme inn og se på humlene, og veldig mange hadde spørsmål om hva de kunne bidra med for å hjelpe humler og andre insekter. Oppholdet i Namsskogan ga meget verdifulle erfaringer med hensyn til informasjon for målgrupper uten nevneverdige forkunnskaper.

Fyller et vesentlig behov

Gjennom media opplever befolkningen stort fokus på de problemene som er under utvikling for humle, bier og andre pollinerende insekter. Folk flest er bekymret og ønsker å bidra til lokale løsninger. Dermed øker også behovet for kvalitetssikret informasjonsarbeid. Vi som arbeider med Humlebuzz opplever at alle målgrupper setter stor pris på denne formidlingen, som for eksempel rektor ved Mausund Oppvekstsenter, helt ytterst i havgapet på Trøndelagskysten:

Elever (1.-7. trinn) og lærere ved Mausund Oppvekstsenter, Frøya den 30. mai 2018.

«At elevene fikk en dag de ikke vil glemme er jeg helt sikker på. Det vakte nysgjerrigheten deres og gav dem en smak på hva realfag kan handle om. Strålende dag for læring og opplevelse. Opplegg som dette tar vi gjerne imot igjen. For oss som holder til langt fra Trondheim er opplegg som dette en gave, i og med at reiser til museer og liknende er vanskelig. Helt sikker på at det at formidleren kommer til oss, i elevenes eget miljø, gir et helt annet utbytte enn om vi oppsøker dere. Da er det så mange andre inntrykk som også kjemper om elevenes oppmerksomhet. Stor takk til ….  En formidler av ypperste klasse!»

Med vennlig hilsen Håvard Holte Os, virksomhetsleder Mausund oppvekstsenter, Frøya kommune.

Takk til

  • Reidar Andersen, ledelse.
  • Randi Wenche Haugen, administrativ leder for prosjektet.
  • Gunnar Holt, skolekontakt og koordinator.
  • Karl Ivar Stangeland, Pollinering AS, leveranse av levende humler.

NTNU Vitenskapsmuseet og Humlebuzz vil takke Miljødirektoratet som via Fylkesmannen i Trøndelag ga økonomisk støtte som gjorde Humlebuzz-prosjektet mulig også i 2018.

Kommentarer og innspill til denne artikkelen er velkomne og kan bli gjengitt her. Send henvendelsen til tor.bollingmo (krøllalfa) brains.no.