Plan- og bygningsloven

Hovedmålet om formidling i Tiltaksplanen for ville pollinerende insekter 2021 – 2028, slår fast at kommunene blant annet «skal oppdateres gjennom veiledning om bruk av virkemidlene i Plan- og bygningsloven for å ivareta viktige områder for pollinatorer. Slik formidling skal veilede om hvordan man hensyntar pollinatorvennlige arealer i regional og kommunal arealplanlegging».
Plan og bygningsloven gjelder for planlegging av arealbruk og behandling av byggesaker. Formålet med loven er særlig å fremme bærekraftig utvikling, sikre at byggetiltak er i samsvar med lovgivningen og sikre innbyggernes muligheter for medvirkning.
I henhold til loven skal alle kommuner ha en samlet kommuneplan med en arealdel som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen, som er bindende for nye tiltak, skal ha et plankart der det inngår spesielle hensynssoner med retningslinjer og bestemmelser. Hensynssoner kan være områder med spesielle forhold knyttet til støy og risiko, spesiell infrastruktur, landbruk, friluftsliv, natur- og kulturmiljø.
Når kartlegging gir grunnlag for det, bør spesielt viktige leveområder for insekter inngå som slike hensynssoner med henvisning til det særlige ansvaret kommunene er blitt pålagt.

Neste.