Oppstart med eller uten arealdelplaner

Med tanke på de omfattende målsettingene vi beskrev i første forelesning, burde det være et krav at alle kommuner utarbeider en egen fagrapport og en kommunedelplan for biologisk mangfold. Dette kan raskt følges opp med praktiske tiltak på de viktigste arealene, blant annet i nøkkelbiotoper for pollinerende insekter og leveområder for sjeldne arter.
Alle kommuner burde ha en egen fagkonsulent for naturmangfold.
Oppfølging av FNs konvensjon om biologisk mangfold og vår egen nasjonale pollinatorstrategi, bør gjennomføres i alle kommuner. Arealbruken i kommunene må skje i henhold til vedtatte og helhetlige planer.
Men planprosesser tar tid. Det er fullt mulig å starte opp skjøtselsprosjekter også uten at arealplaner er ferdig utarbeidet, og på den måten skaffe seg viktig erfaring.
Nordre Follo kommune i Viken (tidl. Ski kommune i Akershus) deltok i Miljødirektoratets forsøksprosjekt om kommunedelplaner for naturmangfold og vedtok en slik plan allerede i 2017. Men kommunen var enda tidligere ute med å fokusere på det kommunale ansvaret for insektmangfoldet.
Sommeren 2020 gjennomførte kommunen dessuten et tiltak som mange andre kommuner med fordel kunne kopiere. Utsettelse og reduksjon av kantklipp langs kommunale veistrekninger, så lenge slik redusert rydding ikke går ut over trafikksikkerheten. På den måten reduseres periodene med kantklipp fra to til en, det spares betydelige utgifter og plantelivet blir spart frem til frøsettingen er over i august-september. Tidlig kantklipp (juni) blir kun gjennomført langs strekninger der det har betydning for siktbarheten i trafikken eller av andre særlige hensyn. På sine nettsider skriver kommunen:
«Vanligvis har kommunen klippet grøft- og kantvegetasjon langs de kommunale veiene i løpet av juni måned. Nå samarbeider enhetene Vei og park og Klima og miljø om å utsette kantslåtten av hensyn til artsmangfoldet, og da særlig de pollinerende insektene. De pollinerende insektene er avhengige av grøfter og veikanter med såkalt slåttemarkspreg, og steder der det vokser forskjellige markblomster som rødkløver og prestekrage».
«Kommunen skal sommeren 2020 sette i gang et arbeid med å utarbeide kart over kommunale veistrekninger med kantområder der det er spesielt gode levekår for pollinerende insekter. Kartet skal brukes i kommunens fremtidige arbeid med kantslått». Tiltaket er et av Nordre Follo kommunes bidrag til det nasjonale målet om stans i tap av naturmangfoldet.

Neste.