Den nasjonale pollinatorstrategien

I 2018 fulgte den norske regjering opp det internasjonale arbeidet med kunngjøring av en nasjonal strategi for ville pollinatorer, «Nasjonal pollinatorstrategi. Ein strategi for levedyktige bestandar av villbier og andre pollinerande insekt». Strategien beskriver fire mål og innsatsområder.
  • Sikre bestandene: Sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter for å opprettholde pollinering både i matproduksjonen og i naturlige økosystemer.
  • Utvikle kunnskap: Øke kunnskapen om utviklingen innen pollinerende arter og leveområder over tid, hva som kjennetegner gode leveområder, og om trusler og effektive tiltak.
  • Sikre leveområdene: Unngå tap og øke omfanget av sammenhengende, gode leveområder for pollinatorer gjennom hele livssyklusen (inkludert larvestadiene).
  • Formidle kunnskap: Gjøre oppdatert kunnskap om pollinatorer og pollinatorvennlige tiltak tilgjengelig for alle målgrupper.
    Henvisninger til denne pollinatorstrategien var senere å finne også i Granavolden-plattformen, Solberg-regjeringens politiske plattform av 2019. Der het det at «Regjeringen vil følge opp strategien for bier og andre pollinerende insekter med konkrete tiltak».
    Hvert fjerde år legger regjeringen dessuten fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. I «Nasjonale forventninger 2019» ble fylkeskommunenes og kommunenes ansvar for pollinatorer presisert slik:
  • Kommunene har et særlig stort ansvar for å bidra til bevaring av ville pollinerende insekter i sin planlegging.
  • Regjeringen forventer at fylkeskommunene og kommunene legger til rette for gode leveområder for ville pollinerende insekter gjennom planlegging og drift av arealer.
Dermed er både ansvar og krav til konkrete resultater flyttet til kommunene. 

Neste.