Tiltaksplanen for offentlig sektor

Etter at pollinatorstrategien var publisert, presenterte regjeringen den 25. august 2021 «Tiltaksplan for ville pollinerende insekter 2021 – 2028». Planen gjaldt tiltak som ble pålagt offentlig sektor, det vil si offentlig eide foretak, fylker og kommuner.
Planen skal bidra til et mer koordinert samarbeid mellom statlig sektor og miljøer i privat og frivillig sektor, som landbruk og organisasjoner. Blant tiltak som er relevant i vår (kommunale) sammenheng nevner vi følgende:
  • Kommunal forvaltning. Hensynet til ville pollinerende insekter i kommunal forvaltning skal styrkes.
  • Lovverket. Kommunene er både forvaltere av store arealer og har en sektorovergripende rolle som ansvarlig myndighet for Plan- og bygningsloven.
Hensynet til pollinerende insekter skal i økende grad innarbeides i statens forvaltning av mange typer areal, fra verneområder og areal i tilknytning til truede naturtyper, til jordbrukets kulturlandskap, kantsoner langs vei og jernbane, kraftledningsgater, forsvarets eiendommer samt i kommunenes forvaltning av arealer.
  • Kart og veiledning. Det skal utvikles veilednings- og kartverktøy til hjelp for kommuner og fylkeskommuner for å ta bedre hensyn til pollinerende insekter i arealplanlegging og saksbehandling.
  • Overvåking. Det skal utvikles mer effektiv overvåking av pollinatorer og deres arealer.
  • Kulturmark. Veiledere for skjøtsel av kulturmark skal oppdateres og tiltak i verdifulle kulturlandskap skal økes.
Økonomi
Nok en gang er de internasjonale forpliktelsene og lovnadene om nasjonale prioriteringer knapt til å kjenne igjen når de lokale tiltakene skal settes ut i livet og kostnadene dekkes inn. Den nasjonale tiltaksplanen for ville pollinerende insekter forventer at arbeidet skal gjennomføres innenfor sektorenes gjeldende budsjetter og ved interne omprioriteringer. Det følger ingen ekstra penger med.
I neste forelesning skal vi se på hva kommunene likevel kan få gjort innenfor eksisterende rammer, og hvordan arbeidet kan gjøres i praksis og helt konkret.

Neste.