Finansnæringen våkner

I kjølvannet av det første Kunming-delmøtet har mange store aktører innen finansnæringen begynt å «melde seg på». Argumentet er at en reduksjon i naturmangfoldet vil føre til økt risiko ved mange typer investeringer.
Den 18. august 2021 presenterte Det norske oljefondet et såkalt forventningsdokument om biologisk mangfold og økosystemer. Hovedbudskapet var at selskaper som er avhengige av eller har betydelig påvirkning på økosystemer og biologisk mangfold, skal integrere slike hensyn i sine strategier og risikohåndtering, måling og rapportering.
– Et stadig økende tap av arter og forringelse av økosystemene kan påvirke selskapenes evne til å skape verdier for investorer på lang sikt. Selskapene må derfor forstå sin avhengighet av og påvirkning på naturen, sa leder Nicolai Tangen i Norges Bank Investment Management i forbindelse med presentasjonen.
Allerede en uke senere kom KPMG med en lignende melding, blant annet med henvisning til «forventningene fra Oljefondet». KPMG er et av verdens største revisjons- og rådgivningsselskaper med mer enn 230 000 medarbeidere i mer enn 150 land, og en årlig omsetning på mer enn 30 milliarder US$. I en nyhetsmelding på selskapets nettsider heter det:
I høst opprettes Task Force for Nature-related Financial Disclosures (TNFD). Her skal vi ha fullt fokus på biologisk mangfold og den finansielle risikoen knyttet til dette, sier Kia Klavenes, Chief of Staff, TNFD.
– Formålet er å skape gjennomsiktighet og bidra til å kanalisere finansielle strømninger bort fra investeringer som bryter ned naturen, og over i en retning der investeringer ikke lager et negativt avtrykk i naturen. Dette handler altså ikke om klima, men om å ta vare på det biologiske mangfoldet og få selskaper til å hensynta bærekraftig bruk av naturens økosystemer i forretningsvirksomheten, forklarer Klavenes.
Den 1. november 2021 kunngjorde også DNB et forventningsdokument om naturmangfold, der målet er å kommunisere hva selskapet forventer av sine porteføljeselskaper. Selskapet sier på egne websider at det haster med å beskytte naturmangfoldet. Tap av naturmangfold representerer en betydelig risiko for selskaper, for eksempel gjennom prising av selskapene og tilgangen på ressurser.
For å forplikte seg ytterligere til arbeidet med å sikre naturmangfoldet på kloden, har DNB også signert The Finance for Biodiversity Pledge. Dette er et forpliktende initiativ som har samlet et stort antall av de største finansinstitusjonene i Europa til et felles skippertak for det globale arts- og naturmangfoldet. Til nå (april 2022) har 84 finansinstitusjoner fra 18 land, med en portefølje på rundt 13 milliarder Euro forpliktet seg ved å signere erklæringen. Den felles plattformen forplikter selskapene til å:
  • Dele kunnskap og informasjon om utviklingen i naturmangfoldet.
  • Påvirke selskapene til å gjøre riktige valg.
  • Gjøre vurderinger av selskapenes egen innvirkning på naturmangfoldet.
I tillegg har store norske selskaper som Storebrand Asset Management, Nordea Asset Management og KLP signert erklæringen. Motivasjonen springer både ut fra bekymring rundt verdiutviklingen av fremtidige investeringer og et ønske om å være positivt synlig i samfunnsansvarlige sammenhenger, såkalt Corporate Responsibility.
Neste.