Støtteordninger

Selv om beløpene ikke er formidable, finnes den en del støtteordninger i tilknytning til arbeid med kommunedelplaner for naturmangfold og tilrettelegging for ville pollinatorer. De viktigste er disse:
  • Miljødirektoratets tilskudd for å ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen. Tilskudd til å utarbeide egen kommunedelplan for naturmangfold.
  • Miljødirektoratets tilskuddsordning for ville pollinerende insekter.
  • Miljødirektoratets tilskudd til tiltak for trua arter.
  • Miljødirektoratets tilskudd til tiltak for trua naturtyper.
  • Landbruksdirektoratets tilskudd til pollinerende insekter i SMIL-ordningen (spesielle miljøtiltak i jordbruket).
  • Regionalt miljøtilskudd i landbruket (RMP).
  • Klimasats – støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner.
Lenker til tilskuddsordningene finnes i kursboka «Levende land».

Neste.