Smart kantslått

Smart kantslått vil si å gjøre selvstendige vurderinger der og da. Både de som er oppdragsgivere og de som sitter på maskinene og gjennomfører selve slåtten bør ha mulighet til å gjøre selvstendige observasjoner av vekst og blomsterprakt. Da kan redskapen løftes på de kortere eller lengre strekningene der plantelivet står på sitt fineste. På den måten unngår man å behandle vegkantene som langstrakte monokulturer, og publikum slipper å irritere seg unødig.
Smart kantslått kan også innebære å gjøre forarbeid i form av kartlegging av behovet for slått og vurdering av om slått er nødvendig.
Klipp i ulik bredde kan også være smart. Det vil si at man bare slår en smalere bredde nærmest vegkanten ved tidlig slått, mens slåtten i september gjøres i større bredde.
Spesielt i høyereliggende områder og i nord er det mye å hente på å la deler av vegetasjonen bli flerårig. Det vil si at man langs noen strekninger helt lar være å slå i enkelte år. På den måten blir vegkanten en mosaikk av planter i ulike utviklingsstadier. Høgvokste arter som tistler, geitrams, mjødurt, vendelrot og ulike skjermplanter kan ha et flott insektliv gjennom siste halvdel av vekstsesongen. Mangeårige kratt av bringebær kan være som magneter på humler og villbier gjennom sommeren.
Normal vekst av ettårige eller flerårige urter går sjelden ut over sikkerheten i trafikken. Tvert i mot kan sau og andre beitedyr bli lokket frem til kortklipte vegkanter fordi de foretrekker kortvokst vegetasjon.
Hvis målet med tidlig kantklipp (mai-juni) er å gjøre forholdene gunstigere for langsomtvoksende blomsterplanter, bør behovet for slik slått først bekreftes av en botaniker eller annen fagkonsulent. Hensynet til insektene bør prioriteres høyere enn tilfellet er i dag. Juni er en veldig sensitiv periode i naturen over det meste av landet. Det finnes fra gammelt av ingen tradisjon i landbruket for å drive med slått tidlig i juni, men det kunne forekomme at kårkallen måtte ha noe å holde på med …
For en kommune kan smart kantslått innebære betydelige økonomiske innsparinger. Før inngåelse av nye kontrakter med entreprenørene, bør avtaletekstene derfor justeres der det er mulig å spare penger på å klippe og rydde mindre.

Neste.