Pollinatorstrategien

Den 29. juni 2018 presenterte Regjeringen ved syv departementer en «Nasjonal pollinatorstrategi. En strategi for levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter». Et viktig formål med strategien er å etablere felles mål og innsatsområder for en koordinert nasjonal innsats.

Strategien har ett hovedmål og tre innsatsområder:

Hovedmål: Sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter for å opprettholde pollinering i matproduksjonen og naturlige økosystemer.

Innsatsområder:

Øke kunnskapen om utviklingen innen pollinerende arter og leveområder, hva som kjennetegner gode leveområder og om trusler og effektive tiltak.

Sikre gode leveområder. Unngå tap av biotoper og øke omfanget av sammenhengende, gode leveområder for pollinatorer gjennom hele livssyklusen.

Formidling. Gjøre oppdatert kunnskap om pollinatorer og pollinatorvennlige tiltak tilgjengelig for alle målgrupper.

Neste.