Forslag til langtidsserier

Miljødirektoratet ba NINA sette ned en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til langtidsserier som skal måle mengden insekter i Norge. Arbeidsgruppen skriver blant annet:

– Vi har god grunn til å anta at insektfaunaen i Norge har forandret seg drastisk gjennom de siste 100 årene, men per i dag har vi begrenset med data som kan underbygge dette.

– Vi anbefaler å starte overvåkningen av insekter i jordbrukslandskap og skog. Det er ønskelig å utvide til flere naturtyper etter hvert. Våtmark/myr og fjell vil være prioriterte naturtyper i en andre fase. Måling av forskjeller mellom vernede og ikke-vernede arealer innenfor en naturtype er også en aktuell utvidelse.

– I utgangspunktet anbefaler vi bruk av malaisefeller, som er kostnadseffektive og samler mange insektgrupper, selv om aktivt flyvende arter som tovinger og veps vil være overrepresentert. Det bør kompletteres med vindusfeller i skogslokaliteter for å få inkludert biller.

– For å fange opp variasjon i rom og tid anbefales det som minimum å undersøke 80-100 lokaliteter per år og totalt 400 lokaliteter over 4-5 år.

– Det anbefales at overvåkingsprogrammet, dataanalyser og rapportering av resultater ledes av en forskningsinstitusjon i et konsortium med relevante fagmiljøer.

Neste.